BİLDİRİ ÖZETİ ŞABLONU

 • Türkçe ve İngilizce özet en az 250, en fazla 500 kelime olmalıdır.
 • Yazar ünvan ve üniversite bilgileri özet bölümünde Türkçe, Abstract bölümünde ise İngilizce yazılmalıdır.
 • Çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermelidir.
 • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir (Özel isimler hariç ilk harf büyük, diğer harfler küçük yazılmalıdır).
 • Bir kişi en fazla 2 bildiride yazar olarak yer alabilir.
 • Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.
 • Belirtilen niteliklerde yazılan özetler Word ortamında da sisteme yüklenmelidir.

ABSTRACT FORMAT

 • Turkish and English abstracts must contain a minimum 250 and maximum 500 words.
 • Author title and university information must be written in Turkish in the “Ozet” section and in English in the “Abstract” section.
 • It must include the purpose, method, findings and results of the study.
 • At least 3 and at most 5 keywords of the study must be given (except for special names, the first letter should be written in capital letters, other letters should be written in lowercase).
 • A person can take part as an author in a maximum of 2 papers.
 • The language of the paper may be Turkish or English.
 • Abstracts written with the specified qualifications must also be uploaded to the system in docx (Microsoft Word) format.